Hoppa till innehåll

Det Välmående och Lärande Sinnet

Det Välmående och Lärande Sinnet är en allmännyttig förening vars uppgift är att öka välmående och lycka i finländska skolor, daghem, arbetsplatser och familjer. Vår målsättning är att främja självmedvetande, resiliens, känsloreglering, medkänsla, mental hälsa, välbefinnande och inlärning bland barn, ungdomar och vuxna.

Läs om vår kurs för svenskspråkiga lärare här.

Forskning

Vårt arbete baserar sig på Det Välmående och Lärande Sinnet -forskningsprojekt som utförs i samarbete med Folkhälsans forskningscentrum och Helsingfors universitets medicinska fakultet; avdelningen för folkhälsovetenskap. Forskningen är en randomiserad kontrollerad interventionstudie vars syfte är att kartlägga effektiviteten av övningar i medveten närvaro på koncentrationsförmåga, stresshantering, mentalt välmående, inlärningsförmåga och medkänsla hos 12-15 åriga barn och ungdomar i finländska grundskolor. 3519 elever och deras föräldrar samt lärare deltog i studien under åren 2014-2016. Deltagare randomiserades till  tre olika grupper: 1) en interventionsgrupp som gjorde övningar i medveten närvaro; 2) en kontrollgrupp som gjorde vanliga avslappningsövningar och 3) en 0-grupp som följde den vanliga läroplanen. Data samlades in genom frågeformulär och objektiva mätningar.

Resultat

Resultatet av vår forskning stöder implementering av övningar i medveten närvaro i skolor. Resultat visar att övningar i medveten närvaro är ett effektivt sätt att främja mentalt välmående bland 12–15-åriga barn och unga jämfört med vanliga avslappningsövningar. Statistiska analyser visar en signifikant ökning i resiliens och signifikant minskning av depressiva symptom i interventionsgruppen jämfört med den aktiva kontrollgruppen. Ytterligare socio-emotionell kompetens förbättrades i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.  

Publikationer

Utvecklingsarbete och implementering

Välmåendeutbildningen för lärare

Under åren 2016 – 2018 skapade vi en välmåendeutbildning för lärare i finländska skolor. Projektet finansierades av social- och hälsovårdsministeriet. Syftet med detta projekt var att främja välbefinnande bland elever och lärare genom att implementera övningar i medveten närvaro i skolor. Vi skapade en mindfulness-baserad välmåendeutbildning och utförde en genomförbarhetsstudie för att kartlägga de bästa möjliga sätten att implementera övningar i medveten närvaro i grundskolor.

Välmåendeutbildningen ordnades i tre olika former: 1) en kurs med närundervisning, 2) en kurs med kombinerad när- och nätbaserad undervisning 3) en nätbaserad kurs. Utbildningen består av två moduler.

Beskrivning av moduler

Modul I är ett 8 veckors välmåendeprogram för läraren som ger verktyg för läraren att främja sin egen själv-kännedom, känsloreglering, stresshantering, mental hälsa och sitt eget välbefinnande. Modulens innehåll baserar sig på centrala elementer av medveten närvaro såsom kroppsmedvetande, sinne, känsloreglering, medkänsla och social interaktion.

Modul II är ett 6 veckors program om att implementera övningar i medveten närvaro i daghem och klassrum. Under modulen diskuteras bl.a hur presentera övningar i medveten närvaro för elever och hur motivera dem att göra övningar. Deltagarna får en Lärarmanual, som innehåller övningar i medveten närvaro för elever enligt olika åldersgrupper.

Resultat av genomförbarhetsstudien

Deltagarna (N=54) var nöjda med den välmåendeutbildningen. Deltagarna utvärderade utbildningen som genomförbar i skolkontexten och de skulle rekommendera den för kolleger. Själv-rapporterade resultat visade att lärarna tillägnade sig verktyg för att främja sitt eget samt elevernas välbefinnande. Några rapporterade även att de hade fått verktyg för att hantera svåra situationer samt att de hade märkt positiva förändringar i interaktionen med eleverna. Deltagarna rapporterade att övningar i medveten närvaro var gynnsamma för eleverna och utvärderade att övningarna var i enlighet med skolans målsättningar och värderingar. Utbildningen togs väl emot bland skolpersonalen i finländska grundskolor och den kan tillämpas i den finländska skolmiljön.

Välmåendeutbildningen för ledare inom fostrans- och utbildningssektorn

På våren 2020 fick vi finansiering av Arbetarskyddsfonden för att skapa en välmåendeutbildning för ledare inom fostrans- och utbildningssektorn. Välmåendeutbildningen är en 8 veckors nätkurs som erbjuder konkreta verktyg för att främja välmående och utveckla kunskaper i självledarskap och ledarskap i organisationen. Utbildningen baserar sig på centrala elementer av medveten närvaro såsom kroppsmedvetande, sinne, känsloreglering, medkänsla och social interaktion. Utbildningen ger verktyg för att tillämpa medveten närvaro som en del av ledarskapet samt att ge stöd för personalen vid implementering av övningar i medveten närvaro.

Utbildning

Idag har vi utbildat över 700 lärare, pedagoger och andra professionella inom fostrans- och utbildningssektorn. Vi erbjuder utbildningar för olika målgrupp genom året. Vi erbjuder både nätkurser och närutbildningar.

Exempel på våra utbildningar:

  • Välmående utbildning för professionella inom fostrans- och utbildningssektorn
  • Välmående utbildning för ledare inom fostrans- och utbildningssektorn
  • Välmående program för föräldrar

Vi organiserar även föreläsningar, workshoppar och skräddarsydda utbildningar.

Övningar på svenska

För småbarn

Medeveten rörelse -övning

Följa med andningen -övning

För skolelever

Ankkare-övning

Uthållighet och nyfikenhet -övning

För vuxna

Övning i medveten närvaro

Kroppsscanning -övning

I samarbete